Privacy

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens die we verwerken op deze website. Wij vinden de bescherming van de persoonsgegevens belangrijk en we zullen daarom je persoonsgegevens met zorg behandelen en beveiligen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens Cultuuronderwijs Overijssel?

De website cultuuronderwijsoverijssel.nl wordt beheerd en onderhouden door Stichting Rijnbrink (hierna te noemen Rijnbrink). Rijnbrink is de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van persoonsgegevens op of via de website cultuuronderwijsoverijssel.nl. Rijnbrink is gevestigd in Deventer op het adres Hunneperkade 70. Het KVK-nummer van Rijnbrink is 57849390.

Rijnbrink, en dus Cultuuronderwijs Overijssel, is telefonisch bereikbaar via 0881970300 of per mail: info@cultuuronderwijsoverijssel.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Cultuuronderwijs Overijssel?

Cultuuronderwijs Overijssel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam (verplicht)
  • E-mailadres (verplicht)
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt Cultuuronderwijs Overijssel?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cultuuronderwijsoverijssel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Cultuuronderwijs Overijssel persoonsgegevens?

Cultuuronderwijs Overijssel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om in contact te treden en te reageren op gestelde vragen over cultuuronderwijs of het Bestuurlijk Kader
  • Om te informeren over praktische zaken als: activiteiten, cursussen, workshops etc. op het gebied van cultuuronderwijs of het Bestuurlijk Kader
  • Om te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs of het Bestuurlijk Kader
  • Voor het verrichten van onderzoek op het gebied van cultuuronderwijs of het bestuurlijk Kader

Hoe lang bewaart Cultuuronderwijs Overijssel persoonsgegevens?

Cultuuronderwijs Overijssel bewaart je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Rijnbrink en de provincie Overijssel hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Daarnaast heeft de hostingprovider toegang tot de infrastructuur achter de website cultuuronderwijsoverijssel.nl. We verplichten de hostingprovider om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot jouw gegevens en te handelen volgens onze instructies.

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruikt Cultuuronderwijs Overijssel?

Cultuuronderwijs Overijssel gebruikt alleen technische, functionele en geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe maakt Cultuuronderwijs Overijssel het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens mogelijk?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cultuuronderwijs Overijssel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde contactpersoon of organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cultuuronderwijsoverijssel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Cultuuronderwijs Overijssel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de pagina Klacht melden bij de AP op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligt Cultuuronderwijs Overijssel persoonsgegevens?

Cultuuronderwijs Overijssel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rijnbrink of via info@cultuuronderwijsoverijssel.nl.