Bestuurlijk kader

Cultuureducatie voor ieder kind

Rijnbrink Cultuureducatie en de Provincie Overijssel werken samen aan goede cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren in onze provincie. Want kunst maken en meedoen aan cultuur is leuk! En het is van groot belang voor de ontwikkeling. Kinderen leren hun creatieve kracht kennen en hun talenten ontdekken. Zo ontwikkelen ze vaardigheden die ze hun leven lang verder helpen.

Hoe we aan cultuur werken beschrijven we in het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO). Daarin staan afspraken over de plek van cultuur binnen het onderwijs en leggen we een solide basis voor goede cultuureducatie. Binnen het BKCO ondersteunen en stimuleren we lokale samenwerkingen tussen gemeenten, scholen, culturele instellingen, bedrijfsleven en andere organisaties. Dat doen we met expertise en financiële middelen.

Het BKCO brengt twee programma’s samen waarbinnen Rijnbrink en de provincie werken aan kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie in Overijssel.

Deelnemen – Gemeenten en scholen(koepels)

Gemeenten kunnen deelnemen aan het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs. Zij kunnen een subsidie aanvragen om lokaal tot een convenant voor cultuuronderwijs te komen. In zo’n convenant maken verschillende partijen voor meerdere jaren inhoudelijke en financiële afspraken. Over een structurele samenwerkingsstructuur, afstemming en agendering. Het doel is cultuuronderwijs te verankeren in het primair onderwijs.

Wil je als Overijsselse school(koepel) of gemeente ook aanhaken bij het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs? Neem dan contact op met Willem van Bruggen, beleidsadviseur provincie Overijssel.

Willem van Bruggen
Tel: 038 499 7556
Email: w.v.bruggen@overijssel.nl

Klankbordgroep BKCO

Rijnbrink Cultuureducatie en de Provincie Overijssel ondersteunen inhoudelijk en administratief de Klankbordgroep BKCO. Die bestaat uit betrokken ouders, cultuurcoaches, directeuren van basisscholen, vertegenwoordigers van schoolbesturen, culturele instellingen, de provincie Overijssel en Rijnbrink. De groep kijkt mee, denkt mee en bespreekt de uitvoering van het BKCO. Om zowel lokaal als provinciaal draagvlak te creëren.

De Klankbordgroep bespreekt onderwerpen als het provinciale cultuureducatiebeleid, het evaluatiekader BKCO, het nieuwe provinciale financieringsmodel en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Onder de noemer ‘Cultuureducatie in de praktijk’ komt tijdens elke vergadering een specifiek thema aan bod, zoals speciaal onderwijs, ouderparticipatie of de uitwerking van het cultuureducatiebeleid binnen een bepaalde gemeente.

Daarnaast bevordert de Klankbordgroep de dialoog over cultuureducatie in Overijssel en zijn de leden ambassadeurs voor cultuureducatie in Overijssel. De groep vergadert minimaal drie keer per jaar of zo vaak als nodig is.

Wil je meer weten over de Klankbordgroep of wil je in contact komen met een van de leden? Stuur dan een mail naar: cultuureducatie@rijnbrink.nl.