Terug naar vorige pagina

Voortgezet Onderwijs

Naast het primair onderwijs, bereiken we sinds 2018 ook het voortgezet onderwijs binnen ons werkgebied. We bereiken het vo met Proeftuin Overijssel en Festival Woest. Tot en met 2020 hebben zestien scholen deelgenomen aan Proeftuin Overijssel. Deze scholen zijn verspreid over de hele provincie en kennen alle leerniveaus; VSO, PRO, VMBO, HAVO en VWO deden mee.

Proeftuin Overijssel

In 2018 is Rijnbrink gestart met Proeftuin Overijssel. Bij aanvang was dit vooral een experimentele verkenning van cultuureducatie binnen het voortgezet onderwijs in Overijssel; van het niveau, de verschillende typen onderwijs, de behoeften en leervragen. Voorafgaand aan het ontwerpen van de proeftuinen is uitvoerig onderzoek gedaan naar het reeds bestaande cultuuronderwijs vo in Overijssel. Het ontwerp van de proeftuin hebben we gebaseerd op onze bevindingen.

Wil je het komende schooljaar meedoen aan de proeftuin? Klik hier voor meer informatie.

Kwaliteitsverbetering cultuureducatie VO

Met de Proeftuin Overijssel bevorderen we dat Overijsselse leerlingen uit het vo, op basis van vragen die henzelf intrinsiek bezighouden, in contact komen met culturele instellingen en kunstenaars uit hun provincie. Een zogenaamde hovenier haalt vragen op waar leerlingen mee aan de slag gaan. Aan deze onderzoeksvraag worden vervolgens verschillende professionele kunstenaars en culturele instellingen gekoppeld. Naast binnenschools vinden de lessen ook buitenschools plaats. Artistieke eindproducten vormen een regelmatig onderdeel van het proces. Het proces zelf echter, is minstens zo belangrijk. Gedurende alle fases vindt reflectie plaats, zowel door de klas, de docent als de betrokken kunstenaars. De bouwstenen van curriculum.nu voor het voortgezet onderwijs, komen allemaal gefaseerd aan bod binnen de proeftuinen.Voor veel jongeren die woonachtig zijn in de kleine gemeenten staat professionele kunst-beoefening relatief ver van hun bed. Via Proeftuin Overijssel zetten we kunst- en cultuur-educatie niet alleen in om het culturele bewustzijn van de jongeren te vergroten, maar ook om hun persoonlijke ontwikkeling op een positieve manier te stimuleren. Binnen de Proeftuinen creëren we onderwijs dat uitgaat van de leervraag van de leerling. Van een leerling wordt dus nadrukkelijk niet verwacht dat hij reproduceert wat hem wordt aangeboden door een docent, maar we stimuleren tot zelfstandig nadenken, het stellen van kritische vragen en zich artistiek en creatief te verhouden tot vraagstellingen die bij hem of haar leven.

We zetten in op betekenisvol cultuuronderwijs binnen alle onderwijsniveaus. Deze manier van onderwijs is relatief nieuw binnen het onderwijslandschap in Overijssel. Scholen reageren enthousiast op de proeftuinen, ze geven aan de proeftuinen te ervaren als vernieuwend en relevant (cultuur)onderwijs. De komende jaren zetten we in het bereik van zowel nieuwe scholen als het aan de slag gaan met meerdere klassen op een school. In eerste instantie zetten we in op het bereiken van de diverse opleidingsniveaus in een school.

Festivals

In de afgelopen zes jaar is festival Woest uitgegroeid tot een meerdaags evenement op het gebied van cultuureducatie. Onderwijsvernieuwing, talentontwikkeling en eigenaarschap van het creatieve proces staan centraal. Naast het dagprogramma voor jongeren biedt Woest een avondprogrammering, met relevante lezingen en workshops. Afgelopen jaar volgden zo’n 500 volwassenen (docenten, kunstenaars, bestuurders, studenten, wetenschappers) het avondprogramma. Rijnbrink draagt het festival een warm hart toe. Dit tonen we door het festival financieel te ondersteunen, mee te denken over de inhoud van het festival, het betrekken van instellingen uit de Overijsselse basisinfrastructuur en door het inzetten van busvervoer voor scholen. In de CmK beleidsperiode 2021-2024 bouwen we voort op de samenwerking met Stadkamer Zwolle. Festival Woest vormt een perfecte aanvulling op Proeftuin Overijssel.

De inzichten die voortkomen uit het festival én de proeftuinen dragen we in de komende periode nog meer uit. Daarnaast onderzoeken we welke andere festivals in de provincie interessant zijn voor leer-lingen en hoe we deze festivals kunnen verbinden met scholen in het voortgezet onderwijs. In Enschede vindt bijvoorbeeld het Makersfestival plaats. Het Makersfestival gaat over de raakvlakken op het gebied van wetenschap, technologie en kunst en sluit daarmee aan op de verbinding van cultuureducatie met andere vakken. Ook verkennen we de mogelijkheden met het Filmfestival in Deventer en mogelijke andere festivals.

Deskundigheidsbevordering vo

In de komende beleidsperiode willen we daarnaast meer inzetten op het deskundiger maken van de eigen docent. (Het filosofische gesprek leren voeren in een klas/het aanleren van for-muleren van onderzoeksvragen bij kinderen/ kinderen leren pitchen). Docenten die al eens een proeftuin hebben meegemaakt, geven aan behoefte te hebben aan dergelijke professio-nalisering. Ook willen we docenten die lesgeven in het praktijkonderwijs, en vaak generalistisch zijn opgeleid, handvatten bieden om meer specifiek toegepaste cultuureducatie te kunnen geven in hun lespraktijk.

Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel